Accommodation(Required)
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY